Coach Evelyne Vanraes

Deontologische code

Ik engageer me om onderstaande gedragsregels te respecteren: 

1. De coach velt tijdens de coachinggesprekken geen oordeel, richt zijn aandacht volledig op de coachee en beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om een coachinggesprek te leiden en te structureren.

2. De coach zal zich regelmatig bijscholen, intervisies volgen (i.e. georganiseerde gesprekken met coaches onderling zonder dat hier evenwel gegevens gedekt door het beroepsgeheim worden uitgewisseld), en indien nodig een supervisie vragen aan een ervaren collega of trainer.

3. De coach zal in het coachingtraject enkel die aanmeldingen behandelen waarvoor hij de juiste bekwaamheid bezit en zal geen beloften doen, of resultaten voorspiegelen die hij niet kan waarmaken.

4. De coach zal altijd zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven. Dit betekent dat de coach de coachee zal doorverwijzen voor vragen die niet binnen zijn competenties vallen. Eventueel kan dan het coachingtraject tijdelijk onderbroken worden of zelfs volledig afgerond worden, in het belang van de coachee.

5. De coach gaat zorgzaam om met de coachee en de gebruikte methodieken (VORK-model en OCP-methodiek).

6. Alles wat tijdens de coachinggesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. De coach engageert zich om hiervan niets naar buiten te brengen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de coachee. Deze regel geldt ook in het geval van een derde opdrachtgever.

7. Als de coach voelt dat hij om gelijk welke reden niet neutraal kan blijven tegenover de coachee, zal hij dit bespreken, en indien nodig het coachingtraject beëindigen. De coachee wordt dan doorverwezen naar een collega. De coach zal steeds vermijden dat er conflicten zouden ontstaan tussen de eigen belangen en die van de coachee.

8. De coach zal steeds vooraf heel duidelijk de prijs en de modaliteiten van het coachingtraject aan de coachee communiceren. Hij zal ook een indicatie geven van de te verwachten lengte van het coachingtraject.

9. Specifiek voor OCP : de coach verwijst tijdens het  intake gesprek naar de website: www.bevrijdjezelf.be en specifiek naar de gedragscode en de cliëntendienst.

10. Specifiek  voor OCP : de coach respecteert de intellectuele rechten die het Ontwikkelingsinstituut bezit en alles wat hiermee gepaard gaat .

Deze tien punten zijn gebaseerd op de gedragscode van de beroepsvereniging voor perfectionismecoaches, en aangepast zodat het alle vormen van coaching in het aanbod omvat.